Thời gian tra cứu thử nghiệm bắt đầu từ ngày 1-9-2019 đến ngày 15-10-2019

*Chú ý: Nhập biển số xe tra cứu viết liền, ký tự chữ cái được viết in hoa. VD: 99A06456
Tổng số lượt tra cứu: 401548