Thời gian xử phạt chính thức bắt đầu từ ngày 5-11-2019

*Chú ý: Nhập biển số xe tra cứu viết liền, ký tự chữ cái được viết in hoa. VD: 99A06456
Tổng số lượt tra cứu: 681037